Privacyverklaring

 • Home
 • Privacyverklaring

We zijn een zorgorganisatie en om een goede zorg te kunnen leveren is het belangrijk dat wij de persoonsgegevens kunnen verwerken. Bijvoorbeeld om de juiste zorg te leveren, voor administratieve doeleinden of om de salaris uit te kunnen betalen.

Thuiszorg Noord-Kennemerland gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Intrekken van toestemming

Als u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om deze toestemming weer terug te trekken. Mocht het invloed hebben op de zorg of dienst die we aan u leveren, dan zullen we u informeren over de eventuele gevolgen.

Persoonsgegevens algemeen

Persoons gegevens zijn gegevens die verwijzen naar een persoon. Het kan een naam, adres of een telefoonnummer zijn. Ook informatie over gezondheid is een persoonsgegeven.

Persoonsgegevens worden beschermd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen gewone persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens. Gegevens over uw gezondheid zijn bijvoorbeeld bijzondere persoonsgegevens. Voor het verwerken van deze bijzondere gegevens gelden strengere regels.

Ook dient Thuiszorg Noord-Kennemerland te houden aan andere aspecten voor wet- en regelgeving, zoals de bewaarplicht van de gegevens.

Verwerken van persoonsgegevens cliënten

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. We willen graag de taken goed kunnen uitvoeren. Hiervoor is het nodig dat de volgende persoonsgegevens, afhankelijk van de zorgvraag, worden vastgelegd en verwerkt.

Persoonsgegevens:

 • Naam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Beeldmateriaal (bijvoorbeeld foto’s)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Verzekeringsgegevens
 • Informatie die de cliënt zelf verstrekt, bijvoorbeeld op formulieren
 • Informatie van contactpersonen, mantelzorgers en/of bewindvoerders

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens (ras, religie en seksuele voorkeur) worden niet vastgelegd. Behalve als het noodzakelijk is voor het verlenen van goede zorg en met toestemming van de cliënt.

Verwerken van persoonsgegevens medewerkers

Met het verwerken van persoonsgegevens medewerkers worden ook de persoonsgegevens van sollicitanten, uitzendkrachten, stagiaires, uitzendkrachten, vrijwilligers en medewerkers niet in vaste dienst bedoeld.

Van medewerkers worden de volgende persoonsgegevens vastgelegd:

 • Naam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Beeldmateriaal (bijvoorbeeld foto’s)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Verzekeringsgegevens
 • Informatie die de medewerker zelf verstrekt, bijvoorbeeld op formulieren

Bijzondere persoonsgegevens

Er worden geen bijzondere persoonsgegevens van medewerkers vastgelegd en verwerkt door ons. Wel wordt voor unieke identificatie het BSN gebruikt.

Bewaren van persoonsgegevens

We hebben tot doel om uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze ontvangen hebben. De persoonsgegevens worden dan ook vernietigd. Persoonsgegevens die worden bewaard is op basis van een financiële en/of fiscale verplichting. Deze persoonsgegevens worden 7 jaar bewaard.

Gegevens die nodig zijn voor het doen van controles van zorgverzekeraars worden 5 jaar bewaard. Het medisch dossier wordt 15 jaar bewaard, gesteld door de WGBO.

De persoonsgegevens van een sollicitant, die niet de functie heeft gekregen, worden uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure bewaard.

Het delen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden alleen gedeeld met ziekenhuizen/apotheken als dat nodig is voor uw behandeling en verzorging. Wij vragen hiervoor uw toestemming bij de zorgleveringsovereenkomst.

Voor gezondheidsgegevens geldt een wettelijke geheimhoudingsplicht. We zullen uw gezondheidsgegevens niet aan anderen verstrekken of laten inzien, tenzij u daar uitdrukkelijke toestemming voor geeft of als we daar wettelijk toe verplicht zijn [3]. We zijn bijvoorbeeld verplicht om voor het afhandelen van rekeningen van verleende zorg bepaalde medische gegevens te verstrekken aan de zorgverzekeraar. Onder ‘anderen’ worden niet begrepen: personen die rechtstreeks bij uw behandeling betrokken zijn, personen die optreden als vervanger van uw hulpverlener en wettelijk vertegenwoordigers.

Als u toestemming geeft, betekent dat niet dat wij verplicht zijn de gezondheidsgegevens te verstrekken. We bekijken altijd of het in overeenstemming is met goed zorgverlenerschap en of de gegevens niet op een andere, minder ingrijpende manier kunnen worden verkregen.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij houden ons aan de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen als het gaat om een passende beveiliging van de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen.

Datalekken

Er is sprake van een datalek als uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze zijn vernietigd of verloren, gewijzigd, verstrekt of toegankelijk zijn gemaakt. Dat kan risico’s met zich meebrengen, zoals identiteitsdiefstal, financiële schade of verlies van vertrouwen. Als het waarschijnlijk is dat dit datalek voor u een risico met zich meebrengt, zal dit zo spoedig mogelijk gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als het waarschijnlijk is dat het datalek een hoog risico voor uw rechten en vrijheden oplevert, zullen we het datalek zo spoedig mogelijk aan u meedelen.

U heeft verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens

 • het recht om de persoonsgegevens die we van u verwerken in te zien (recht van inzage);
 • het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken aan te passen (recht op rectificatie);
 • het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (recht op vergetelheid);
 • het recht om minder gegevens te laten verwerken (recht op beperking van de verwerking);
 • het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking (recht van bezwaar);
 • het recht om gegevens over te dragen, zodat u uw gegevens gemakkelijk aan een ander door kan geven (recht op dataportabiliteit).

Thuiszorg Noord-Kennemerland zal geen kosten in rekening brengen om aan deze verzoeken te voldoen.

Wilt u een verzoek doen om één van de hierboven genoemde rechten uit te oefenen, dan kunt u het volgende doen:

Klacht

Mocht u een klacht willen indienen, dan zal deze volgens onze klachtenprocedure afgehandeld worden. U kunt uw klacht indienen via info@thuiszorgnoordkennemerland.nl.  

Als we er niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor meer informatie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

U kunt er ook voor kiezen om een verzoekschriftprocedure te starten bij de kantonrechter. Op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens staat uitgelegd wat u dan moet doen.

Cookies

Op onze website maken we gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparaat worden geplaatst wanneer u onze website bezoekt. Met cookies kan uw surfgedrag bijgehouden worden en kan uw computer of mobiele apparaat herkend worden bij een volgend bezoek. Het is afhankelijk van de instellingen van uw browser wat we bij kunnen houden.

Wij maken gebruik van cookies voor statistiek op basis van Statestieken programma van VIP om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Op deze manier kan de website worden afgestemd naar de wensen van bezoekers. Omdat deze cookies geanonimiseerd verwerkt worden, hoeven wij geen toestemming te vragen voor het plaatsen van deze cookies.

U kunt de cookies via uw browser (help-functie) blokkeren en verwijderen. Het blokkeren en verwijderen kan met zich meebrengen dat de website minder goed functioneert.